Kvalitet & miljö

Kvalitetssäkring

Kvaliteten på utförda arbeten säkerställs genom kvalitetsplan, kvalitetspolicy, kvalitetsmål samt en aktiv egenkontroll med checklista över arbetsmomenten. Efter varje utfört uppdrag dokumenterar vi resultatet, digitalt och i pappersform.

Kvalitetsplan

 • Arbetsledaren kontrollerar att rätt produkter och mängd levereras till arbetsplatsen.
 • Hålla god ordning på ommonterat material.
 • Använda personal med de specifika kunskaper som krävs för aktuell arbetsinsats (rätt man på rätt plats).
 • Fel som uppstår åtgärdas omgående.
 • Fel som inte kan åtgärdas omgående noteras i avvikelserapporten, beställaren informeras.
 • Intern genomgång av avvikelserapporten.
 • God renhållning på arbetsplatsen.

Kvalitetspolicy

 • Rätt arbetskraft på arbetsplatsen.
 • Rätt material enligt beställning.
 • Utförande enligt beställning.

Kvalitetsmål 

 • Felfri produktion.
 • Leveranssäkerhet.
 • Nöjda kunder.

Ansvar och befogenheter 

–   För att uppnå rätt kvalitet ligger ansvaret på linjeorgansationen.

 • Ansvaret för att utförande åvilar den som utför arbetsuppgiften.
 • Ytterst kvalitetsansvarig är Jan Johansson.

 

Miljö

Vår miljöpolicy utgår från EU:s normer och de miljöaspekter som identifieras med verksamheten. Policyn innefattar även arbetsmiljöfrågor, vilket är ett led i arbetet med att integrera miljöledningssystemet för den yttre miljön och internkontrollen av arbetsmiljön.

– Policy för yttre arbetsmiljö.

– Vi ska förse våra kunder med produkter av god kvalitet.

– Vi ska med god marginal uppfylla kraven enligt gällande lagar och föreskrifter samt myndighetsbeslut vad gäller yttre miljö och arbetsmiljö.

– Vi ska ständigt sträva efter att minska miljöpåverkan från verksamheten. Vi ska här vid sträva efter att uppnå bästa tillgängliga teknik inom de ekonomiska ramar som gäller för verksamheten.

– Vi ska upprätthålla en god arbetsmiljö i anläggningarna.